algemene
voorwaarden

Fotografiecursus-Helmond

(onderdeel van Perfectief-Fotografie) 

Bij de inschrijving voor deelname aan de cursussen en workshops (hierna cursus genoemd) van Fotografiecursus-Helmond (Perfectief-Fotografie) gelden de onderstaande voorwaarden.

Artikel 1: Definities
  • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.
  • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
  • Cursus: cursus, training, workshop, of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
  • Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Fotografiecursus-Helmond (Perfectief-Fotografie), ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

2. Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

3. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving

1. De aanmelding geschiedt op volgorde van binnenkomst.

2. U staat definitief ingeschreven voor de door u opgegeven cursus nadat het cursusbedrag is overgeschreven op de rekening van Perfectief-Fotografie en na het accepteren van de cursusvoorwaarden op de website van fotografiecursus-helmond.nl.

Artikel 4. Tarieven van cursus

1. Bij inschrijving via het inschrijfformulier gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op www.fotografiecursus-helmond.nl ten tijde van de inschrijving.

2. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

3. Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW

4. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Betaling

1. Het verschuldigde bedrag dient direct bij inschrijving op bankrekening NL46RABO0107369303 t.n.v. Perfectief-Fotografie te Helmond te zijn bijgeschreven. De betalingen van de cursussen uit het aanbod zoals te zien op www.fotografiecursus-helmond.nl verlopen via de online betaalmogelijkheid op de website.

2. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde cursusbedrag, vervalt het recht op deelname.

3. Indien de cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Fotografiecursus-Helmond (Perfectief-Fotografie) voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

4. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door Fotografiecursus-Helmond (Perfectief-Fotografie) is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de cursist ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 6. Annulering door cursist

1. Tot 28 dagen voor de cursus kunt u enkel schriftelijk en met opgaaf van geldige reden annuleren. Het bedrag van de cursus wordt dan op uw rekening teruggestort. Op dit bedrag wordt een bedrag van €15,00 incl. BTW administratiekosten in mindering gebracht.

2. Bij annulering binnen 28 tot 7 dagen voor datum van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

3. Bij annulering binnen één week voor datum van de cursus wordt het volledige bedrag in rekening gebracht en vindt derhalve geen restitutie plaats.

4. Indien men na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heeft men geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten.

5. De cursus is 1 geheel, het is niet mogelijk om 1 of meerdere delen van de cursus op voorhand te laten vervallen. Gebeurt dit wel, dan heeft de cursist geen recht op restitutie van het verschuldigde/betaalde lesgeld.

6. Annulering door ziekte/of klachten Covid-19 en/of quarantaine tijdens 1 of meerdere lessen: indien dit tijdig aangegeven wordt (minimaal 4 uur voor aanvang van de cursus/workshop), is er de mogelijkheid de les live in Microsoft Teams te volgen (m.u.v. praktijklessen). Wanneer dit niet op het tijdstip van de cursus/workshop mogelijk is, kan er na deze dag(en) een nieuw tijdstip worden ingepland, in overleg met de docent om deze les online in Microsoft Teams te volgen. Het tarief voor de online les bedraagt € 25,00 p/uur incl. BTW.

Indien er geen gebruik kan worden gemaakt van Mirosoft Teams, geldt het volgende: Bij annulering gelden de standaard voorwaarden; artikel 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5. De deelname kan niet worden verzet naar een nieuwe cursusdatum; er dient opnieuw ingeschreven te worden, inclusief bijbehorende kosten.

Artikel 7. Annulering cursus door Fotografiecursus-Helmond (Perfectief-Fotografie)

1. Fotografiecursus-Helmond (Perfectief-Fotografie) heeft het recht om bij een gering aantal aanmeldingen de cursus/workshop te annuleren. Uiteraard vindt in dit geval restitutie plaats van de betalingen.

2. Mocht de cursus wegens ziekte of verhindering van de docent onverhoopt niet door kunnen gaan, dan wordt de gelegenheid aangeboden om de cursus op een ander tijdstip in te halen. Dit geschiedt altijd in overleg met de docent.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
  1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de websites en studiemateriaal van Fotografiecursus-Helmond (Perfectief-Fotografie), waaronder onder de lesinhoud in de cursusmap en alle afbeeldingen berusten bij Fotografiecursus-Helmond (Perfectief-Fotografie). Het is niet toegestaan informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Fotografiecursus-Helmond (Perfectief-Fotografie) behoudt zich het recht voor om in het cursusprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 26 oktober 2020, dossiernr. 69143005