privacy
verklaring

Privacystatement Fotografiecursus-Helmond-Perfectief Fotografie (mei 2018)

Uw privacy is voor mij van groot belang en hieraan hecht ik veel waarde. Perfectief Fotografie (hierna te noemen: PF) maakt gebruik van uw persoonlijke gegevens. Alle gegevens die ik van u ontvang, worden zorgvuldig beschermd, bewaard en geheimgehouden. PF voldoet aan alle van belang zijnde vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ik kan mij voorstellen dat u graag wilt weten waarom ik om u persoonlijke gegevens vraag en wat ik ermee doe. Dat vertel ik u hier graag. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen, laat het mij dan weten.

Alle gegevens die u bij PF achterlaat worden heel veilig achter slot en grendel bewaard. Wie niks met uw gegevens te maken heeft, kan er niet bij. Soms geeft PF uw gegevens door aan derden,  hetgeen nimmer zonder uw toestemming zal gebeuren. Hierop zijn enkele uitzonderingen, welke worden genoemd onder “uw gegevens delen met derden”. Indien PF de door uw verstrekte persoonsgegevens aan een derde partij verstrekt, dan eist PF dat die derde net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaat als PF en desbetreffende gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor de derde deze heeft gekregen. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het PF dan weten.

Persoonsgegevens

Uw gegevens worden door u zelf verstrekt of worden door ons voor zover nodig op basis van uw gegevens ingevuld. PF verwerkt alleen de gegevens die van belang zijn om haar werkzaamheden uit te voeren of om u te informeren over onze relevante producten en diensten. Mits het doel van de verwerking dit toelaat maakt PF gebruik van naam, geboortedatum, adres, emailadressen en telefoonnummers.  Deze gegevens gebruikt PF om uw bestellingen en facturen op de juiste manier te adresseren en u op de hoogte te houden van uw bestellingen en andere relevante correspondentie.

Uw gegevens delen met derden

Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming geeft PF geen gegevens door aan anderen. Uitzonderingen zijn bepaalde instanties (boekhouder/leverancier van nieuwsbrieven) of wanneer de wet dat voorschrijft. Wanneer PF gebruik maakt van diensten van derden dan worden de afspraken over de gegevensuitwisseling, indien noodzakelijk, vastgelegd in een ‘verwerkersovereenkomst’. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, omschreven in desbetreffende overeenkomst.

Uw rechten

Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u te allen tijde recht op inzage in die gegevens. Verder hebt u het recht om de gegevens te wijzigen of te (laten) verwijderen. Wanneer u in de veronderstelling bent dat de door u verstrekte gegevens onjuist zijn verwerkt, dan wel onvolledig zijn verwerkt, dan hoort PF dit graag en zal in onderling overleg worden besproken wat de vervolgstappen zullen zijn. PF deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee welke persoonsgegevens worden verwerkt, gewijzigd dan wel verwijderd.

Geheimhouding

PF houdt zich aan de geheimhoudingsplicht en geeft zonder uw toestemming geen gegevens aan andere, niet betrokken organisaties, familieleden of kennissen.

Waar worden uw gegevens bewaard en voor hoe lang?

PF bewaart uw gegevens met zorg en houdt zich aan de wettelijk gestelde termijnen. Dit geldt eveneens voor documenten en overige gegevens van administratieve aard. PF verwijdert de persoonsgegevens die niet meer van belang zijn voor de uitoefening van haar werkzaamheden. Zo vernietigt PF de inschrijfformulieren (en zo ook de gegevens) van de cursussen direct nadat de cursus is geëindigd. Enkel de e-mailadressen worden bewaard voor het versturen van nieuwsbrieven.

Op het moment dat u niet meer geïnteresseerd bent in de diensten van PF, kunt u PF verzoeken om verwijdering van uw gegevens. PF is echter wettelijk verplicht bepaalde gegevens voor een termijn van zeven jaar te bewaren ten behoeve van de Belastingdienst. PF zal alsdan alleen de noodzakelijke gegevens bewaren en de niet noodzakelijke gegevens verwijderen.

Nieuwsbrieven

U kunt zich vrijwillig aanmelden voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in onze branche en nuttige informatie over PF ontvangt. U kunt zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief onder het kopje ‘nieuwsbrief’ op de website of in de nieuwsbrief zelf. Om een nieuwsbrief te kunnen ontvangen geeft u uw e-mailadres en uw naam aan ons door.  De leverancier van het nieuwsbriefsysteem is gevestigd in Nederland en is te bereiken via https://www.laposta.nl.

Sociale media en websites van derden

PF maakt op haar website gebruik van buttons waarmee u wordt doorgezet naar de website van derden. Op onze website kunt u hyperlinks aantreffen naar websites van LinkedIn, Facebook en Instagram. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt PF geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van desbetreffende websites die u bezoekt.

Google analytics

Om het websitegebruik te monitoren gebruikt PF Google Analytics, een dienst van Google. Met Google hebben wij een Amendement gegevensverwerking (Data processing Amendement, DPA) gesloten, hierin geven zij aan hoe er wordt omgegaan met websitestatistieken met passende beveiliging volgens de richtlijnen van de AVG. Google is gevestigd in de Verenigde Staten (een land buiten de EU) en is gecertificeerd voor het EU-US Privacyshield.

Wijzigen privacystatement

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van PF. PF kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zal PF contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u alsdan op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens. Zo krijgt u de kans om het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden al dan niet te weigeren.

Vragen?

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft dan kunt u deze richten aan Daniëlle Verbeek. Voor de gegevens zie hieronder.

Perfectief Fotografie

Daniëlle Verbeek

Baudevoort 13

5706 KL Helmond

Tel. 06-52248201

KvK: 69143005

Inwerktreding Privacy Statement

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.